Mūsdienu sabiedrībā svešvaloda tiek akcentēta kā līdzeklis, lai cilvēks apzinātos valodu kā cilvēces un nacionālās kultūras sastāvdaļu, kā arī, lai sazinātos ar cilvēkiem visā pasaulē. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā vācu valodas zināšanas kļūst arvien pieprasītākas darba tirgū.

Mācību rezultātā klausītāji veido valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā mūsdienu daudzkultūru sabiedrībā.

Kursu klausītājiem tiek attīstīta pareiza runa, rakstītprasme, audiēšanas un lasītprasme vācu valodā lietošanas līmenī, sekmējot tālāku izglītošanos/pašizglītošanos.

Kursu dalībniekiem tiek dota iespēja sazināties vācu valodā mutvārdos un rakstos, apgūt pamatzināšanas par vācu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām, apgūstot vācu valodu, paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūru daudzveidību, izmantot vācu valodu informācijas iegūšanai un izprast valodu lomu citu zināšanu apguvē.

Mācību procesā tiks aplūkotas dažādas tēmas:

1) Ģimene, draugi, darba kolēģi.

2) Mājas – māju atrašanās vieta, plānojums, apkārtne, ģimenes locekļu pienākumi mājās.

3) Apkārtējā sabiedrība, tās institūcijas – darba vieta, darba kolēģu savstarpējās attiecības, izglītība, zināšanas.

4) Tuvākā un tālākā apkārtne, vide, sadzīve.

5) Transports, telefons, pasts, viesnīca.

6) Veikali, iepirkšanās.

7) Ceļošana – dokumentu kārtošana, ceļošanas iespējas, veidi un priekšrocības, dažādas ar tūrismu saistītas situācijas, informācija par Vāciju un vāciski runājošām valstīm, kopējais un atšķirīgais tautu dzīvē.

8) Profesija un darbs.

9) Aktuālas problēmas pasaules, atsevišķu valstu, mūsu valsts dzīvē, u.c.