150 akadēmiskās stundas

1. Uzņēmums un tā vadītājs
Uzņēmuma stratēģija un taktika

Vadītāja tiesības, atbildība un vara
Efektīvas varas deleģēšana, tās nosacījumi

2. Uzņēmuma ārējā un iekšējā vide
Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides apzināšana

Uzņēmuma vadības stratēģiska, taktika

3. Personāla vadība
Personāla plānošanas nozīme
Personāla atlase, adaptācija, izglītošana, novērtēšana
Personāla pārvalde
Personāla motivācija

4. Darba konfliktsituācijas, iespējamie risinājumi
Darba konflikti un stress
Konflikta cēloņu izpēte, diagnostika
Konflikta atrisināšana
Stresa mazināšanas un optimizācijas iespējas

5. Aspekti, kas jāņem vērā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu : 
Procesu mērķu noteikšana
Noteikt mērķus sekojošos līmeņos:
a) Uzņēmuma mērķis – uzņēmumam būtisko darbības rādītāju un mērķu noteikšana;
b) Procesu līmenis un/vai Struktūrvienības līmenis - dažos uzņēmumos tie ir viena un tā paša līmeņa mērķi, ja attiecīgais process notiek tikai vienas struktūrvienības ietvaros. Savukārt, ja process notiek vairāku struktūrvienību ietvaros, mērķi tiek noteikti procesam kopumā un katrai struktūrvienībai atsevišķi. 
c) Darbinieku līmenis - nepieciešamības gadījumā darbiniekiem var noteikt arī individuālos mērķus, kas parasti notiek tādā gadījumā, ja darbinieks veic kādas unikālas uzņēmumam
būtiskas darbības. 
Vīzija un misija (jeb par ko uzņēmums vēlas kļūt un ko vēlas sasniegt?)
1. Stratēģija. Kā uzņēmums vēlas to sasniegt?
2. Jebkura līmeņa mērķis. Kādus rezultātus uzņēmums vēlas sasniegt?
3. Darbu izpildes raksturotāji. Ko nepieciešams vērtēt un uzraudzīt, lai noteiktu mērķu sasniegšanu?
4. Metodes. Kādām jābūt metodēm, lai noteiktu mērķu sasniegšanu?
5. Rīcības. Kādas rīcības jāveic, lai sasniegtu noteiktos mērķus?
6. Rezultāti. Sasniegto rezultātu analīze un nepieciešamo darbību plānošana.
Uzņēmuma darbības plānošanas cikls
Kvalitātes vadības sistēma (KVS) kā ISO 9001 standarta prasībām atbilstoša pieeja

Astoņi kvalitātes vadības principi ISO 9000:2000 standartā uz kuriem ir balstīta kvalitātes vadības sistēma:
1. uz klientu orientēta organizācija;
2. vadības līdzdalība;
3. darbinieka iesaistīšana;
4. procesa pieeja;
5. sistēmas pieeja vadībai;
6. nepārtraukti uzlabojumi;
7. uz faktiem pamatota pieeja lēmumu pieņemšanā;
8. abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātāju.